Menu

Patron

Nasz Patron prof. dr Felicjan Cieszkowski-Dembiński

Patronem szkoły jest profesor dr Felicjan Cieszkowski - Dembiński.

Uroczyste nadanie imienia szkole odbyło się 9 czerwca 1984 roku.

Życie i praca patrona

Felicjan Cieszkowski - Dembiński urodził się 1 lipca 1901 roku w Poznaniu w rodzinie o tradycjach ziemiańskich jako syn lekarza laryngologa Tadeusza i Felicji z domu Thiel.

W 1918 roku ukończył gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Po odbyciu rocznej praktyki rolniczej w majątku Doruchów, pow. Ostrzeszów, rozpoczął studia na Wydziale Rolniczo - Leśniczym Uniwersytetu Poznańskiego. W 1923 roku uzyskał na tym Wydziale dyplom inżyniera rolnictwa nr 1. Przez dwa lata był asystentem na Katedrze Ekonomiki Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego kierowanej przez prof. W. Schramma. W roku 1924, po obronie pracy p.t. ,,Wpływ wojny na organizację gospodarstw buraczanych na Kujawach" uzyskał stopień doktora nauk rolniczych.

W 1924 roku przechodzi do pracy w praktycznym rolnictwie, kierując przez rok gospodarstwem Granowo, pow. Grodzisk, a od 1925 administruje dobrami ks. Olgierda Czartoryskiego w Baszkowie, pow. Krotoszyn. 1 lipca 1928 roku rozpoczyna gospodarowanie na własny rachunek. Zawiera umowę z J. Żółtowskim na dzierżawę majątku Drzewce (obecnie woj. wielkopolskie) o obszarze 340 ha ziemi ornej. Wkrótce powiększa dzierżawę o majątek Czarkowo. Zajmuje się głównie hodowlą żyta i ziemniaków. Prowadzi tu do czasu wybuchu wojny w 1939 roku gospodarstwo nasienne. Równocześnie w latach 1932-1939 administruje majątkami Wierzenica kolo Poznania (własność hr. E. Raczyńskiego) oraz Stablewice koło Unisławia (obecnie woj. pomorskie), własność swojego stryja Stanisława. W roku 1936, po śmierci stryja, zostaje właścicielem Stablewic. W roku 1931 zostaje adoptowany przez Augusta Cieszkowskiego (juniora) i otrzymuje majątek Sucha koło Grębkowa - dawne woj. siedleckie.

Okres pracy na roli nie odrywa Felicjana Cieszkowskiego - Dembińskiego od nauki i macierzystej uczelni. W roku 1925 wyjeżdża jako stypendysta Ministerstwa Oświaty na studia do Mi?dzynarodowego Instytutu Rolniczego w Rzymie. Następnie wyjeżdża do Francji, Holandii, Niemiec i Wielkiej Brytanii dla zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami tych krajów. Bierze udział w pracach Towarzystwa Popierania Nauki Rolnictwa i Leśnictwa. Po każdym pobycie za granicą wygłasza odczyty na zebraniach Towarzystwa oraz w Towarzystwie Kółek Rolniczych w Poznaniu. Ogłasza prace naukowe w pismach ekonomicznych oraz w Rocznikach Nauk Rolniczych i Leśnych. W uznaniu poziomu prac Felicjana Cieszkowskiego - Dembińskiego został przyznany mu w roku 1931 srebrny medal Uniwersytetu Poznańskiego.

W czasie okupacji w latach 1940-1944 zamieszkuje w Suchej i prowadzi gospodarstwo nasienne, rybne i leśne. Po wojnie, od 1 sierpnia 1945 roku, na podstawie umowy dzierżawnej z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych Stanisławem Mikołajczykiem dzierżawi z Państwowego Funduszu Ziemi Drzewce. Dzierżawa miała wygasnąć w roku 1958. Organizuje tam Ośrodek Kultury Rolnej prowadząc nadal hodowlę żyta i ziemniaków. W dniu 30 września 1949 roku gospodarstwo Drzewce zostaje przejęte na rzecz Skarbu Państwa i przekształcone w PGR.

W roku 1949 Felicjan Cieszkowski - Dembiński wraca na Wydział Rolniczy Uniwersytetu Poznańskiego, później Wyższej Szkoły Rolniczej i rozpoczyna prace jako adiunkt w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roli i Roślin. Od 1951 roku, jako zastępca profesora jest kierownikiem Katedry Roślin Przemysłowych. W roku 1954 zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zespołowej Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin WSR, a w roku 1961 profesorem zwyczajnym. Od roku 1951 kieruje również Zakładem Roślin Oleistych IUNG. Pracuje przede wszystkim nad rzepakiem ozimym. Wyniki tych prac przedstawia w licznych publikacjach, a wśród nich monografii poświęconej rzepakowi.

Felicjan Cieszkowski - Dembiński bierze czynny udział w radach naukowych szeregu placówek badawczych. Po październiku 1956, aktywnie uczestniczy w opracowaniu wytycznych do nowej polityki rolnej kraju. W roku 1957 zostaje powołany na doradcą Ministra Rolnictwa, a po dwóch latach zostaje przewodniczącym Rady Naukowo - Technicznej przy Ministrze Rolnictwa. Był też członkiem Rady Ekonomicznej przy Radzie Ministrów. W 1967 roku został powołany na przewodniczącego Sekcji Rolnictwa, Leśnictwa i Przemysłu Spożywczego Komitetu Nagród Państwowych. Był członkiem Prezydium Polskiego Komitetu Współpracy z FAO i przewodniczył Podkomitetowi Rolnictwa. W uznaniu zasług, w roku 1960, Felicjan Cieszkowski - Dembiński zostaje powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, a w roku 1968 zostaje członkiem rzeczywistym PAN. W 1965 roku zostaje powołany na członka Królewskiej Szwedzkiej Akademii Rolnictwa i Leśnictwa w Sztokholmie.

Felicjan Cieszkowski - Dembiński otrzymał liczne odznaczenia, nagrody i wyróżnienia. W 1970 roku Uniewrsytet Przyrodniczy w Poznaniu nadał profesorowi Felicjanowi Cieszkowskiemu - Dembińskiemu swe najwyższe odznaczenie - tytuł doktora honoris causa. W 1971 roku Komitet Nagród Państwowych przyznał mu Nagrodę Państwową I stopnia za pracę nad rzepakiem a w roku 1979 Nagrodę Specjalną za wkład i rozwój nauki polskiej.

Felicjan Cieszkowski - Dembiński przeszedł na emeryturę w 1971 roku.
Zmarł nagle 11 lutego 1981 roku w Poznaniu.Dziękujemy Pani Dorocie Michniewicz za przekazanie szkole pamiątek po naszym patronie profesorze doktorze Felicjanie Cieszkowskim - Dembińskim. Są to cenne dokumenty świadczące o ogromnym dorobku naukowym profesora.
Na początku czerwca dotarł do nas dokument nadania tytułu Doctor honoris causa!!!


Publikacje naszego patrona

Wykaz publikacji

Felicjan Dembiński, Wpływ wojny na organizację gospodarstw buraczanych na Kujawach Poznańckich, Roczniki Nauk Rolniczych Uniwersytetu Poznańskiego 1924; z dedykacją autora: Kochanym rodzicom syn autor 12 VIII 1924

Dr Felicjan Dembiński, Rzut oka na rolnictwo francuskie; odbitka z "ROLNIKA" 1925

F.Dembiński, ABC plantatora rzepaku i rzepiku Związek Samopomocy Chłopskiej Mały Poradnik Rolnika czerwiec 1952

Oprac. F. Dembiński, Jak uzyskać wysoki plon rzepaku Agrotechnika 1953

Oprac. F. Dembiński, Nowe rosliny oleiste, PWRiL W-wa 1954

F. Dembiński, Osiągnięcia gospodarstw doświadczalnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu; z dedykacją: Pani Halszce zamiast ... ...

F. Dembiński, Uprawa roślin oleistych, PWRiL W-wa 1957

F. Dembiński, Uprawa roślin oleistych, PWRiL W-wa 1962, wyd II z dedykacją: Pani Halszce z wyrazami szczerej przyjaźni i podziekowaniem za pomoc

F. Dembiński, Uprawa roślin oleistych, PWRiL W-wa 1957

F. Dembiński, Rośliny oleiste PWRiL W-wa 1967; egzemplarz autorski

F. Dembiński, Rośliny oleiste PWRiL W-wa 1971; wyd. II

F. Dembiński, Jak uprawiać rzepak i rzepik PWRiL 1983 wyd. II


Wycinki z gazet

Wizyta naukowców w Instytucie Ziemniaka
Andrzej Piszczoła Zielona rewolucja po polsku
Stefan Konopiński, Ziemi przypisany (Budowniczy Polski Ludowej)
Krystyna Sonntag, Nauka zwiększa plony (Specjalne Nagrody Państwowe 1979)
Sztandar Pracy dla poznańskiego naukowca
F.Dembiński, 100 lat wyższych studiów rolniczych w Wielkopolsce Alma Mater i wychowankowie 1970

Nadbitki

F. Dembiński, O rozwoju i kierunkach produkcji roślinnej w Danii; Postępy Nauk Rolniczych. nr 3 (57) 1959

F. Dembiński, Rozwój, stan obecny i perspektywy upraw roślin oleistych w Polsce; Biuletyn Instytutu Ochrony Roślin 1967

F. Dembiński, Wyższa Szkoła Rolnicza im.Haliny w Żabikowie

F. Dembiński, Zarys genezy Wydziału Rolniczo-Leśnego i jego rozwoju do roku 1939 Kronika Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu

F, Dembiński, Wpływ czynników klimatycznych na jakość surowców roslinnych Postępy Nauk Rolniczych. nr5 (41)

F, Dembiński, Stan i kierunki rozwoju nauki uprawy roślin w Polsce, Zeszyty Problemowe Postepów Nauk Rolniczych. zeszyt 49

F, Dembiński, E. Matusiewicz, E. Kopańska, A. Dubas, I. Wiatroszak, Badania nad wpływem wilgotnosci gleby na rozwoj i strukturę plonu niektórych jarych roślin oleistych z rodziny krzyżowych, Roczniki WSR 1958

F, Dembiński, Entwicklung, Leistungen und Perspective des Olfruchtanbaues in der Volksrepublik Polen Berlin 1967

F, Dembiński, Osiągnięcia rolniczej myśli naukowej w 25-leciu PRL Nauka Polska 1970

F, Dembiński,A. Horodyski, H Jaruszewska, Mocznik w porównaniu z innymi nawozami azoyowymi w uprawie roślin oleistych; Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1968

Halina (Jaruszewska) Dembińska, wpływ jesiennych i wiosennychniedoborów wody na roswój i strukturę plonu rzepaku ozimego; Roczniki Nauk Rolniczych 1970

M. Jabłoński, A. Hordyjski, H. Dembińska, T. Orłowska, Wpływ nawożenia wapnem i magnezem na plon rzepaku ozimego, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 1970

Czesław Muśnicki, Halina Dembińska, Stanisław Gruszczyński, Reagowanie słonecznika oleistego na wzrastające dawki nawozów azotowych; Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu - CXVIII (1980)

Ryszard Wiktor Schramm, Metabolizm nielotnych kwasów organicznych w kiełkujących nasionach i młodych siewkach Vicia faba L. Minor; Prace wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM Poznań 1961 z dedykacją dla prof. Dembińskiego:

Wielce Szanowny Panie Profesorze!
Proszę przyjąć tę skromną pracę jako wyraz głębokiego szacunku i prawdziwej wdzięczności za nieustanną życzliwość i wiarę w to, że się stanę tym czym teraz jestem. Obydwu tych rzeczy badrdzo potrzebowałem i dziekuję za nie, Poznań, 20 stycznia 1962


Felicja Krzywińska Uproszczona metoda nefelometryczna oznaczania siarki białkowej materiale roslinnym Inst. Hodowli i Aklimatyzacji Roślin; Poznań 1977 z dedykacją Kochanej Halszce na pamiatke naszej przyjaźni - od autorki

Marian Wachowski Szkoła Żabikowska - Studium z zakresu historii nauki i nauczania rolniczego w Poznańskiem z dedykacją autora: Wielce szanownemu Panu Profesorowi Doktorowi Felicjanowi Dembińskiemu z wyrazami wyskoiego poważania autor

Zygmunt Pietruszczyński, Uprawa rzepaku i rzepiku W-wa 1949 z podpisem Wacław Jaruszewski [I mąż Haliny Dembińskiej]

H. Giel, T. Kwiecińska, W. Stefanowski Rolnictwo województwa Poznańskiego Prezydium WRN Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1960 z podpisem F. Dembiński

Zdjęcie prof. dr. Felicjana Cieszkowskiego-Dembińskiego

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3 im. prof. dr. Felicjana Cieszkowskiego-Dembińskiego
    ul. Dworcowa 24
    64-400 Międzychód
  • 95 748 24 78

Galeria zdjęć